เงื่อนไขการรับประกัน

1. การรับประกันเครื่องมือไฟฟ้าบ๊อช สกิล เดรเมล ครอบคลุมเฉพาะข้อบกพร่องซึ่งเกิดขึ้นจากการผลิตทั้งในส่วนของอะไหล่และค่าแรง ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่ซื้อ (ยกเว้นเครื่องเป่าลมร้อน ซึ่งรับประกัน 3 เดือน)

2. ในกรณีที่ต้องการใช้สิทธิ์การรับประกัน โปรดส่งเครื่องในสภาพเดิมโดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วน พร้อมทั้งใบรับประกันที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์มายังศูนย์บริการเครื่องมือไฟฟ้าบ๊อชตามที่อยู่ ซึ่งการอนุมัติการรับประกันจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแผนกซ่อม

3. การรับประกันจะไม่ครอบคลุมข้อบกพร่องหรือความเสียหายจากสาเหตุต่อไปนี้

  3.1. การซ่อมหรือดัดแปลง แก้ไข โดยบุคคลภายนอกที่มิใช่ช่างของทางบริษัทฯ หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางบริษัทฯ การเพิ่ม/ลดอะไหล่ที่มิใช่อะไหล่แท้ของบ๊อช สกิลและเดรเมล
  3.2. อุบัติเหตุ ความประมาทเลินเล่อ การใช้และบำรุงรักษาผิดวิธีหรือภัยธรรมชาติต่างๆ
  3.3. การใช้งานกับไฟฟ้าแรงดันต่างจากที่ระบุไว้ หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า
  3.4. การใช้งานที่ผิดแผกหรือนอกเหนือจากข้อแนะนำการใช้ในคู่มือการใข้งาน
  3.5. การเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ
  3.6. การใช้งานที่เกิดจากการสวมใส่หัวต่ออุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์เสริมที่ผิดประเภท หรือมิใช่อุปกรณ์ของแท้

4. การรับประกันจะถูกยกเลิก หากข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งในบัตรรับประกันถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข

5. การรับประกันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและโอนสิทธิ์ได้และจะมีผลครอบคลุมเฉพาะเครื่องมือไฟฟ้าบ๊อช สกิลและเดรเมล ที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด ในประเทศไทยเท่านั้น

บริษัท โรเบิร์ต บ๊อซ จำกัด

เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 4
เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: 0-012-8888 โทรสาร: +66 2064 5802 สายด่วน : 1 800 888 123

ศูนย์บริการ

อาคารลาซาลทาวเวอร์ ชั้น G ห้องเลขที่ 2 บ้านเลขที 10/11 หมู่ 16 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 02-012-8758, 02-012-8759 โทรสาร: 0-2758-7525

กลับไปด้านบน

ประทับ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข่าวประชาสัมพันธ์
Bosch Group ทั่วโลก | เกี่ยวกับบ๊อช | ตำแหน่งงาน | ความรับผิดชอบขององค์กร | การวิจัยและพัฒนา | การจัดซื้อและระบบโลจิสติกส์ | คุณภาพ

© Robert Bosch GmbH